اطلاعیه های ریکال  

مولتی دیلی 

 

 کتامین

ماینوکسیدیل         

 

 یوتروپین غیر اصیل

رساستیم

 

 

دگزامتازون

 

 

آمپی سیلین

 

 

دیپیریدامول

 

 

سربرولازین

 

 

 مایع لنز الگانس

 

 

کتوتیفن

 

 

ساندوستاتین

 

 

کاسیا

 

 

تراستوزومب

 

 

لانسوپرازول 

 

 

مایع لنز free base

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ما 28 مهمان آنلاین داریم