چک لیست صدور برگه تشخیص صلاحیت مسئول فنی 
  چک لیست بازدید از شرکت پخش
  چک لیست معرفی قائم مقام مسئول فنی 
  چک لیست ثبت درخواست تاسیس داروخانه
  درخواست ابطال و تاسیس همزمان
  فرم ارزشیابی داروخانه ها
  فرم بازرسی تقاضای تاسیس 
  فرم بازدید از داروخانه
  فرم اعلام نتیجه بازرسی از محل داروخانه
  فرم اظهار نظر کمیسیون ماده 20
  فرم گزارش و کارشناسی و مصوبات مربوط به تاسیس داروخانه
  فرم گزارش و مصوبات ابطال و تاسیس دارخانه
  فرم گزارش و مصوبات کمیسیون ماده 20
  فرم کارشناسی بازدید از محل داروخانه
  فرم کارشناسی از محل داروخانه داخلی (آموزشی-غیرآموزشی)
  فرم ثبت درخواست تاسیس داروخانه
  گواهی تشخیص صلاحیت مسئول فنی
  جدول اطلاعات متقاضیان تاسیس داروخانه
  مدارک تاسیس و ابطال همزمان
  مدارک پروانه تاسیس داروخانه
  مدارک پروانه مسئول فنی داروخانه
  معرفی قائم مقام مسئول فنی
  معرفی مسئول فنی
  معرفی جانشین مسئول فنی
  تعهد نامه صدور برگه تشخیص صلاحیت
  تعهدنامه ملک داروخانه
  

 
شنبه, ۱۰ اسفند ۱۳۹۸
ما 1 مهمان آنلاین داریم