آیین نامه اجرای نحوه اعطای نشان ایمنی و سلامت 
  بخشنامه کمیته کشوری نحوه اجرای سیستم مدیریت ایمنی مواد غذائی 
  دستورالعمل اجرائی ساخت و ورود  
  دستورالعمل اجرائی حداقل ضوابط برچسب گذاری 
  دستورالعمل اجرائی نحوه صدور، اصلاح و تمدید پروانه ها 
  دستورالعمل اجرائی صدور مجوز استفاده از ظرفیت خالی کارخانه 
  دستورالعمل متقاضیان استفاده از عنوان دارنده گواهی ISO 22000 یا haccp 

 فهرست استانداردهای ملی در شاخه فرآیندهای غذائی
  حداقل ضوابط فنی و بهداشتی برای تاسیس و بهره برداری
 
ما 3 مهمان آنلاین داریم