اول آبانماه، روز پيشگيري از بروز مسموميت ناشي از داروها

   دوم آبانماه، روز پيشگيري از مسموميت ها در كودكان

  سوم آبانماه، روز پيشگيري از مسموميت ناشي از گازها و منوكسيدكربن

  چهارم آبانماه، روز پيشگيري از مسموميت با مواد غذايي و گياهان سمي

  پنجم آبانماه، روز پيشگيري از مسموميت با سموم دفع آفات نباتي، مواد شيميايي

  ششم آبانماه، روز پيشگيري از مسموميت ناشي از گزيدگيها

  هفتم آبانماه، روز پيشگيري از مسموميت ناشي از سوء مصرف مواد مخدر و محرك


 
شنبه, ۱۰ اسفند ۱۳۹۸
ما 11 مهمان آنلاین داریم