برگزاری دوره آموزشی استاندارد سازی و کالیبراسیون آزمایشات آب
يكشنبه, ۰۷ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۰۰:۰۰

سوم آبانماه توسط كارشناس شركت مهرآور آب ايران آموزش داده شد

كليه استانداردهاي آزمايشات فيزيكي و شيميايي آب شامل:

 PH-TDS-EC-1

2-Ca-Na-K

3-نيترات-نيتريت- فسفر

4-آرسنيك

توسط كارشناس شركت مهرآور آب ايران آموزش داده شد و استانداردسازي و كاليبراسيون دستگاههاي PH متر وكنداكتومتر و فتومتر به كليه كارشناسان آموزش داده شد
 
جمعه, ۰۱ تیر ۱۳۹۷
ما 4 مهمان آنلاین داریم